Forskning om energibesparing

I Sverige bedrivs idag en omfattande forskning om olika former av energibesparing. En indikation på detta är de uppsatser som skrivits av högskole- och universitetsstuderande i landet. Nedan följer ett urval av de ämnen som har avhandlats.
•    Åsa Nordenborg vid Uppsala Universitet har studerat Käppalaverket på Lidingö. Där har man försökt minska energiförbrukningen vid luftning av de biologiska bassängerna, en process som står för en femtedel av verkets totala elförbrukning. Under hösten 2010 prövades en annan metod än tidigare, där man prövade att dels hålla luftflödet konstant, dels hålla syrehalten konstant, och båda dessa utvärderades av Nordenborg. Hon fann att det sätt som tillät en större stabilitet i processen var att hålla syrehalten konstant.
•    Sedan 1 oktober gäller i Sverige lagen om energideklaration, som baseras på ett EU-direktiv med syfte att energieffektivisera byggnader. Frågan är viktig då byggnaderna 40 % av den totala energianvändningen i Sverige. I sin magisteruppsats undersökte Christoffer Rhodin från Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling vid Mälardalens högskola vilka energibesparingsåtgärder som är effektiva och värnar om kundkvalitén. Undersökningen gjordes hos fastighetsbolaget John Mattson på Lidingö. Det visade sig i undersökningen att energiåtgången kunde minskas med ungefär 15 % utan att några större ingrepp i byggnaderna behövde utföras.
•    I debatten om energieffektivisering har man fokuserat på bostäder och kontor. Johanna Snygg från Linköpings universitet valde ett annat fokus i sin uppsats. Hon jämförde köpcentra i Sverige och Michigan för att jämföra likheter och skillnader i förutsättningarna för energieffektivisering, samt i vilka lösningar som väljs. Snygg konstaterar att energiförbrukningen är ungefär 30 % högre i Michigan, vilket beror på att man i Sverige har arbetat med energieffektivisering, framför allt när det gäller uppvärmning, under de senaste årtiondena.